Home
Menuผลงานของโล่เงิน ติวเข้ม-เตรียมสอบ " นายสิบตำรวจ "

สถาบัน โล่เงิน โชว์ผลงาน “ สอบนายสิบตำรวจได้มาก ถึง 36 นาย ”

นิติการณ์ แก้วรากมุก และ วิฑูรย์ มะโนเจริญ ทำคะแนนสูงสุด 89 คะแนน

สถาบันกวดวิชา โล่เงิน ( แอคทีฟ ติวเตอร์ ) ได้แสดงผลงาน
การกวดวิชาเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ตลอดระยะเวลาสิบสี่ปีที่ผ่านมา
ผลงานการสอบได้ของศิษย์ของเรามีส่วนแบ่งที่นั่งในโรงเรียนตำรวจภูธร 5 จว.ลำปาง

มาเป็นอันดับที่ 1

ศิษย์โล่เงินที่เคยสอบเข้าได้ที่ 1 คนแรก คือ ส.ต.ท.มิตรไชย แสงวรรณธีระ ( ปัจจุบันประจำอยู่ สภ.อ.เมืองน่าน )

ต่อมา ธวัชชัย พิจอมบุตร สอบเข้าได้ที่ 2 ของโรงเรียนตำรวจภูธร 5 จว.ลำปาง

สำหรับปี 46 ที่ผ่านมานี้ ศิษย์โล่เงิน สอบได้ถึง 34 คน

โดยมีอันดับยอดเยี่ยม 6 อันดับแรก ดังต่อไปนี้..

1.) หัสกานท์ ธรรมสิทธิ์ จาก อ.เมือง จว.ลำปาง สอบได้ อันดับ 1 ภูธร

2.) อนิรุต เซมา อ.แจ้ห่ม จว.ลำปาง สอบได้ อันดับ 3 ต.ช.ด.

3.) เอนกพงษ์  สิงห์อ้าย อ.เสริมงาม จว.ลำปาง สอบได้ อันดับ 4 ตชด.

4.) สมศิล คำเงิน อ.แม่จัน จว.เชียงราย สอบได้ อันดับ 4 ตชด.

5.) ธนาคม ธนาสัย อ.เชียงคำ จว.พะเยา สอบได้ อันดับ 11 ตชด.

6.) เกรียงศีกดิ์ ลือจ๋อม อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง สอบได้ อันดับ 15 สันติบาล

7.) วิทพร ไชยวัณณ์ 8.) นาย วิฑูรย์ ไชยแก้ว 9.) นาย วิฑูรย์ มะโนเจริญ 10. นาย ธนวัฒน์ เลาหวัฒน์ 11. นาย ปฐมพงษ์ ตื้อยศ  12. นาย เริงศักดิ์ พิจอมบุตร 13. นาย ศรัตรา ไชยประเสริฐ 14. นาย ภากร สมเสียว 15. นาย ดนัย แดงวัน 16. นาย จีระศักดิ์ กันจินะ 17. นาย วัฒนา ศรีวิชัยผัด 18. นาย อลงกรณ์ อินต๊ะ 19. นาย สุรเชษฐ์ โปธาปั๋น 20. นาย ชานนท์ บัวลวย 21. นาย ประจวบ คำเปล  22. นาย ศราวุฒิ จัตตุกุล 23. นาย เอกพงษ์ สมศักดิ์ 24. นายโชติวัฒน์ สระทองช่วง 25. นาย สมภพ ภาระจริง 26. นาย ธวัชชัย ขาวแสง 27. นาย กิติกร อินต๊ะแสน 28. นาย ปรัชญา เมืองมา 29. นาย ธัญวัตร ทรงคุณ 30. นาย สุภาพ คำปุ๊ก 31. นาย ชรินทร์ กันไชย  32. นายโยธิน จันทร์มณี (ยะลา) 33. นายนพดล ดาวดึงส์ (ป่าไม้)


หัสกานท์ ธรรมสิทธิ์ คว้าอันดับหนึ่ง ภูธร พร้อมกับเพื่อน รวม 34 คน ที่สอบได้ในปี 46................อีกหนึ่งผลงาน..............

ผลการสอบ นสต. ( หลักสูตรเร่งรัด ลงพื้นที่ภาคใต้ )

มีผู้สมัครนอกพื้นที่ ทั่วประเทศ 44,893 คน ซึ่งรับได้เพียง 859 นาย
ศิษย์โล่เงิน จว.ลำปาง สอบคราวนี้ได้ 36 นาย ดังนี้


ผู้ที่สอบได้ในส่วน
" ตำรวจภูธร "

1. นายนิติการณ์ แก้วรากมุก 2. นายวิฑูรย์ มะโนเจริญ
( ทั้งสองนาย ทำคะแนนสูงสุด 89 คะแนน )

3. ชัยวัฒน์ บุญสมปาน 4.นายเฉลิมภพ วงศ์สวัสดิ์ 5. นายจีระศักดิ์ กันจินะ 6. นายยุทธภูมิ หมื่นพินิจ 7.นายเอนก สมสุนันท์ 8. นายลัทธชัย แสนใจ 9. นายนริศชัย มีอ่วม 10. นายกิตยากร ศรีเจริญปัญญาสุข 11. นายนิคม ตุ่นทิ 12. นายชาญชัย จันทร์เกลี้ยง 13. นายนพดล ทะระมา 14 . นายนพชัย ใหญ่วงศ์ 15. นายธันวา กุศล 16. นายเชิดธวัช กันศรีเวียง 17. นายอรรถพร อ๊อดผูก 18. นายชานนท์ เชื้อหมอ 19. นายเกรียงไกร ต๊ะชา 20. นายดิฐวัต (เผ่าพงษ์) พรรณบุตร 21. นายอนุวัฒน์ ไชยเครื่อง 22. นายสัญญา สืบทน 23. นายยุทธภูมิ พุ่มไพจิตร 24. นายศราวุธ จันทรยากุล 25. นายธัญวัตร ทรงคุณ

ผู้ที่สอบได้ในส่วน " ตำรวจตะเวนชายแดน "

26. นายวิทยา กาวิชัย 27 . นายนิวัติ ไชยมงคล 28.นายเปรมศักดิ์ดา ถาวร 29. นายพิภพ อินทราย 30. นายเฉลิมพล เครือวงศ์ 31. นายอนุศักดิ์ ปวงคำ 32.นายวีระพงษ์ ทะลือ 33.นายสาคร กาเมืองลือ 34. นายสุรเชษฐ์ สุวี 35. นายประกอบ สมเพาะ

ล่าสุด...ผลการสอบ นสต. (ประกาศผล เมื่อ 25 ธ.ค.47)...ศิษย์โล่เงินสอบได้ถึง 53 คน....โดย สมัย ไทยทาน สอบได้อันดับ 1 กลุ่มทั่วไป (ภูธร) และ สนิท สุธรรมยอง สอบได้อันดับ 1 กลุ่ม ตชด. ของหน่วยสอบ รร.ภ.5 ลำปางยังความภาคภูมิใจแก่ พ่อแม่ผู้ปกครอง และบรรดาญาติมิตรที่นี่.. เคร่งครัดกับการดูแลลูกหลานของท่านดุจลูกหลานของเรา

หากท่านตั้งใจอยากที่จะเป็นข้าราชการตำรวจแล้ว รีบตัดสินใจมาติวกับเรา สถาบัน โล่เงิน เป็นผู้นำ..มิใช่ผู้ตาม และ จะนำหน้าต่อไป.. โล่เงินไม่ใช่เป็นแหล่งติววิชาเฉพาะกิจ เราโล่เงินกวดวิชาในหลักสูตรอื่นๆ อีกมาก เช่น ติวรับรองผลสอบเข้า นายร้อย จปร. นายเรือ นายเรืออากาศ นายร้อยตำรวจ และ ติวสอบ ก .พ. ติวสอบเพื่อเข้ารับราชการทุกสังกัด...

ด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นครู.. โล่เงินจึงไม่ละเลยที่จะสอดแทรกแนวคิด ในเรื่องจริยธรรมให้แก่ศิษย์ เพราะเรา มิใช่เป็นเพียงแค่ ผู้รับจ้างสอน คณาจารย์ของสถาบันโล่เงินรักศิษย์ของเรา ( อย่างครูยุคเก่า ) ดังนั้นเราจึงเข้มงวดกับศิษย์ของเรามาก เราอยากเห็นความสำเร็จของเขาในทุกๆ ด้าน ทั้งผลสัมฤทธิ์ในการสอบ รวมทั้งการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความผาสุกก้าวหน้า เราชื่นใจที่ได้ยินผู้ปกครองกล่าวว่า..หลังจากที่ลูกชายกลับมาจากโล่เงินนิสัยก็เปลี่ยนไปรู้จักสนใจช่วยเหลือการงานของครอบครัว ก่อนนี้พ่อแม่จะบอกจะสอนอย่างไรก็ไม่ได้เรื่อง.. รู้สึกดีใจที่เห็นความประพฤติของลูกเปลี่ยนไปในทางดีขึ้น เป็นต้น มีผู้ปกครองและศิษย์เก่ากล่าวในทำนองนี้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น เราจะมุ่งมั่นให้เกิดความสำเร็จแก่ศิษย์ของเราตลอดไป...

การสอบของท่านที่ผ่านมา ถ้าหากผิดพลาดไม่เป็นไร คิดใหม่ ทำใหม่ ตัดสินใจใหม่
และมุ่งมั่นไว้ใจโล่เงิน ให้เป็นผู้นำทางสู่ความสำเร็จของท่าน

ชำระค่าบำรุงเพียง 24500 บาท ( ระบบรับรองผล ) ซึ่งไม่แพงเลยสำหรับอนาคตที่ดีกว่า

นอกจากท่านจะได้พบกับความสำเร็จในชีวิตแล้ว พ่อแม่-พี่น้อง และคนรอบข้าง ต่างจะได้ร่วมภูมิใจกับท่านด้วย ...

ดูรายละเอียด และข้อมูล เพิ่มเติมล่าสุดที่ ...เมนู...

 • Webboard ( โล่เงิน ถาม - ตอบ )
 • " อาชีพ รับราชการ "

  ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ และมั่นคงที่สุดในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

  ดังนั้น จึงนับเป็น โอกาสดีที่สุด...ที่ท่านจะได้เข้า รับราชการตำรวจ รีบสมัครด่วน สมัครเสร็จ รับเอกสารการติว ไปอ่านล่วงหน้าได้ทันที ..ท่านจะยอมพลาดโอกาสที่ดี อย่างนี้เชียวหรือ ?

  สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมที่
  สถาบันกวดวิชา โล่เงิน 134/4-5 ถนนลำปาง-แม่ทะ ต.พระบาท อ.เมือง จว.ลำปาง 52000

   โทร. 054-224 755 , 054-018589 , 081-9510638 หรือ www.Best-tutor.org

  โล่เงิน...เปิดติวแบบเข้มข้น
  ตลอดทั้งปี
   /และ รอบสุดท้ายคือ รอบก่อนสอบ หลังการรับสมัครเริ่มติวทันที

  ชำระเงินเพียง 24500 บาท เรียนได้ทุกรอบจนกว่าท่านจะสอบได้....กี่ปีก็ได้..
  โดยไม่ต้องชำระค่าเรียนอีกแล้ว...ถือว่า..คุ้มสุดคุ้ม ....

  โล่เงิน.. ต้นแบบแห่งสถาบันกวดวิชา เพื่อเข้ารับราชการ ตำรวจ–ทหาร–พลเรือน
  ที่น่าเชื่อถือ และใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ.... 

  มีมากที่.. ที่พยามยามเลียนแบบโล่เงิน.. แต่คุณภาพ.. เขาเลียนแบบโล่เงินไม่ได้
  พิสูจน์ผลงานให้แน่ชัด ก่อนที่จะเชื่อคำโฆษณาใด ๆ "

   

  --------- หรือ เข้าเยี่ยมชม-สอบถาม ได้ที่ ---------

  เฟสบุ๊ค - สถาบันโล่เงิน 

  เวปเพจ - สถาบันโล่เงิน

  By: ปชส.โล่เงิน www.Best-tutor.org / Tel. 054-224 755 / 081-9510638

  « back

  Other Articles
  Home |   |   |   |   |    
  Copyright ©2000-2004. All Rights Reserved.