Home
Menuระเบียบการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบเข้าเป็น " นักเรียนนายสิบตำรวจ "

.ระเบียบการเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ของ ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร (รร.ตำรวจภูธร เดิม ) ทุกแห่ง คุณสมบัติผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ1. มีพื้นความรู้ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 2. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ โดยที่ต้องขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ตามกฎหมายและผ่านการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารแล้ว 4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และวัดรอบอกหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร หายใจเข้าเต็มที่ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร 5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือเป็นโรคที่ขัดต่อการฝึกอบรมที่ กำหนดไว้ในบัญชีชื่อโรค 8. เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน9. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือสอบแข่งขันใด ๆ10. ไม่เคยถูกให้ออกจากโรงเรียน หรือสถานศึกษาอื่นใด เพราะประพฤติชั่ว หรือกระทำผิดวินัยหรือมีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่รับสมัครบุคคลต่อไปนี้เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 1. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวชในศาสนาใด ๆ2. ทหารกองประจำการ ยกเว้นผู้ที่จะนำปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีนั้น3. ผู้ที่อยู่ในข้อผูกพันกับกฎหมายว่าด้วยการเข้ารับราชการทหารไม่ว่ากรณีใด ๆ
.หลักฐานที่ต้องยื่นในการรับสมัครเข้าเป็น นักเรียนนายสิบตำรวจ ผู้สมัครต้องไปยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ดังนี้.-1. ใบสมัครตามแบบที่กำหนด2. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว จำนวน 12 รูป และขนาด 3 x 5 นิ้ว(โปสการ์ด) จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน) 3. ประกาศนียบัตร หรือใบระเบียน หรือใบรับรองผลการศึกษาสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. บัตรประจำตัวประชาชน, ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนที่ติดรูปถ่าย หรือบัตรข้าราชการ6. หลักฐานทางทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 6.1 ทหารกองหนุน ใช้สมุดหนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัว ทหารกองหนุนประเภท 1 หรือบัตรอนุญาตลา แบบ 2 ที่อนุญาตให้ลาระหว่างรอรับ สด.8 6.2 ทหารกองเกินที่ผ่านการตรวจเลือกตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ให้ใช้ใบ รับรองผลการตรวจผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกให้ใช้ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ 2 6.3 ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ให้ใช้หลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 6.3.1 หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ประเภท 1 6.3.2 หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะแสดงว่าได้สำเร็จการฝึกแสดงว่า ได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป 6.3.3 ทหารกองประจำการ ซึ่งมีกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของปีที่สมัคร ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ 6.4 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เป็นต้นค่าธรรมเนียมสอบผู้ที่จะสมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบคนละ 50.- บาท.หลักสูตรการคัดเลือกด้วยวิธีสอบเข้าเป็นนักเรียนพลตำรวจ1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็นวิชาความ สามารถทั่วไป มีความสามารถทางด้านตัวเลข, และวิชาภาษาไทย 2. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ แบ่งเป็น วิชาสังคมศึกษาและกฎหมายที่ประชาชนควรทราบ และวิชาจริยธรรม 3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้ 3.1 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 3.1.1 วิ่ง ระยะทาง 1,000 เมตร ใน 4 นาที 30 วินาที 3.1.2 ว่ายน้ำ ระยะทาง 25 เมตร ใน 30 วินาที 3.2 ตรวจร่างกาย จากคณะกรรมการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ 3.3 การตรวจสอบประวัติคดีอาญา และสืบความประพฤติ โดยเฉพาะบุคคลที่มีส่วนพัวพันกับยาเสพติดให้โทษ 3.4 การทดสอบบุคลิกภาพ ใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยาโดยคณะแพทย์ และนักจิตวิทยา 3.5 การสัมภาษณ์ เป็นการพิจารณาบุคลิกภาพ รูปร่าง ลักษณะท่วงทีวาจา ความเหมาะสมการ เป็นตำรวจ
.คำเตือน ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ทุกแห่ง ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีสอบในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้และความเป็นธรรม ฉะนั้น อย่าได้หลงเชื่อและยอมเสียทรัพย์สินให้แก่ผู้ที่อ้างว่า จะสามารถช่วยเหลือให้เข้ารับราชการได้ วัตถุประสงค์และความมุ่งหมายในการคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ นั้นเพื่อให้ ได้บุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะของงาน และต้องเป็น คนดี มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรม อันดี หรือมีประวัติด่างพร้อย หรือมีมลทินมัวหมอง พัวพันกับยาเสพติดให้โทษ โดยคำนึงถึงเกียรติของข้าราชการ ความรังเกียจ ของสังคม การคัดเลือกดังกล่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สิทธิ์ ศูนย์ฝึกตำรวจ ตามความมุ่งหมายข้างต้น
.ขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสการทุจริตในการสอบ ด้วยปรากฏว่า มีบุคคลใช้อุบายหลอกลวงชักจูงว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการสอบ เข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจได้โดยเรียกร้อง เงินหรือผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นการตอบแทน ซึ่งศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง ไม่มีผู้ใดสามารถช่วยเหลือท่านได้ แม้ว่าจะมีความพยายาม ป้องกันทุกวิถีทางแล้วแต่ก็ยังมีการหลอกลวง กันอยู่เนือง ๆ จึงขอความร่วมมือมายังท่าน หากทราบว่ามีพฤติการณ์ดังกล่าวกรุณาแจ้งเบาะแสให้ กองกำกับการศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ทุกแห่ง ทราบ จะเกิดประโยขน์ในการปราบปรามเป็นอย่างยิ่ง

By: ปชส. โล่เงิน www.Best-tutor.org

« back

Other Articles
Home |   |   |   |   |    
Copyright ©2000-2004. All Rights Reserved.