Home
Menuท่านจะได้อะไรจากการมาเป็นนักเรียนนายร้อย ?

.เมื่อผ่านการสอบเข้ามาเป็นนักเรียนนายร้อยในส่วนของกองทัพบกแล้ว จะต้องเข้าไปรับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารร่วมกับนักเรียนเตรียมทหารอีก 3 สถาบัน คือ โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์ความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจมุ่งมั่นที่จะประสานประโยชน์ในการพัฒนา และปกป้องประเทศชาติ ให้พ้นภัยจากผู้รุกราน หลังจากนั้นจะเข้ารับการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อีกเป็นเวลา 4 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับพระราชทานยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี ได้รับพระราชทานกระบี่พร้อมปริญญาบัตรตามสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก หรือกองบัญชาการทหารสูงสุด ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านั้น นักเรียนนายร้อยทุกคน จะได้รับการสร้างเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ดี เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารที่มีจิตใจมุ่งมั่น ในอันที่จะพัฒนาความเจริญเพื่อประโยชน์สุข และความก้าวหน้าของคนไทยโดยทั่วหน้า โดยจะได้รับการพัฒนาและปลูกฝังในด้านต่างๆ ดังนี้
.ให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ระดับปริญญาตรี ในวิทยาการสาขาต่างๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ทั่วไป บริหารรัฐกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสรรพาวุธ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมสำรวจ (แผนที่) ซึ่งหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถนำความรู้และปริญญาที่ได้รับไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือศึกษาต่อในสถาบันอื่นๆได้ ทั้งในและต่างประเทศ ให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้และประสบการณ์พื้นฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติการในสนามของทหารทุกเหล่า ในกองทัพบก เพียงพอต่อการเป็นผู้บังคับหน่วยในระดับหมวด และเพียงพอที่จะขยายขีดความสามารถเฉพาะเหล่าได้ โดยจะมีการฝึกภาคสนาม และดูงานตามหน่วยงานต่างๆเป็นประจำทุกปี ภายหลังจากที่ได้ศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว
 สร้างเสริมให้นักเรียนนายร้อยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์มีความสามารถในการทำงานเป็นชุด มีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถนำความรู้ด้านพลศึกษาไปถ่ายทอดให้แก่ทหาร รวมทั้งสามารถเป็นผู้ตัดสินกีฬาได้เมื่อจำเป็น ปลูกฝังให้นักเรียนนายร้อยทุกคนมีคุณธรรมประจำใจ มีความประพฤติดี มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นผู้ที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี และมีวินัย สามารถนำหน่วยทหารปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามที่กองทัพบกได้กำหนดไว้
.

By: ปชส.โลเงิน www.Best-tutor.org / โทร. 054-224 755 / 01 - 531 1068

« back

Other Articles
Home |   |   |   |   |    
Copyright ©2000-2004. All Rights Reserved.