Home
Menuผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ


ผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ

๑ ผู้สมัครสำเร็จการอบรมทางวิชาดับเพลิง หรือวิชาการจราจรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนได้รับเครื่องหมายเข็มขัดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง

๒ ผู้สมัครสอบวิชาทหารได้ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ตัวอย่างในผนวก ค)

๓ ผู้สมัครเป็นบุตรของข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีเวลารับราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี หรือได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา

๔ ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้างซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงครามหรือมีการปราบปรามจลาจล หรือในระหว่างเวลาที่มีพระบรมราชโองการประกาศใช้กฎอัยการศึกหรือมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการใน สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือในระหว่างเวลาที่สั่งให้เป็นนักดำเรือดำน้ำ ซึ่งมีสิทธิได้รับเวลาราชการเป็นทวีคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ตัวอย่างในผนวก ง)

๕ ผู้สมัครเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับ เงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยคนงาน หรือได้รับบำเหน็จพิเศษตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง หรือบุตรของ ผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญหรือเข็มกล้าหาญ

๖ ผู้สมัครเป็นบุตรของผู้ที่ได้ช่วยเหลือราชการในการปราบปรามโจรผู้ร้ายจนถึงแก่ทุพพลภาพหรือถึงแก่ชีวิต ซึ่งได้รับการรับรองจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติการพิจารณาให้สิทธิพิเศษตามหลักฐานดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติตามระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยโรงเรียนเตรียมทหาร

By: www.Best-tutor.org

« back

Other Articles
Home |   |   |   |   |    
Copyright ©2000-2004. All Rights Reserved.