Home
Menuการเตรียมตัวของผู้สมัคร


การเตรียมตัวของผู้สมัคร

๑. ผู้สมัครต้องอ่านระเบียบการทั่วไป และวิธีสมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนต่างๆ ให้เข้าใจ อย่างชัดเจนโดยตลอด

๒. เตรียมหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับการสมัคร และตรวจสอบให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนสมัคร ถ้าข้อความในเอกสารต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตรงกัน เช่น วัน เดือน ปีเกิด ของผู้สมัคร ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้สมัคร หรือของบิดามารดา อักษร สระ ตัวสะกด การันต์ เป็นต้น ต้องให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนยื่นสมัคร

๓. จดจำกำหนดวัน เวลา และสถานที่ของการสอบคัดเลือกตามที่โรงเรียนนายร้อยได้ประกาศให้ทราบในแต่ละครั้ง

๔. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย ต้องมีขนาดร่างกายตามที่กำหนดไว้ และไม่เป็นโรคหรืออาการที่ขัดต่อการรับสมัครเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร

๕. การไปสอบคัดเลือกตลอดจนการไปติดต่อต่าง ๆ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ( ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือเสื้อยืดคอกลม )

๖. กรณีสมัครด้วยตนเอง ไม่จำเป็นต้องนำผู้ปกครองหรือผู้รับรองไปด้วย

By: www.Best-tutor.org

« back

Other Articles
Home |   |   |   |   |    
Copyright ©2000-2004. All Rights Reserved.